Nazire

ŞİİR - KERİM AK

 

Âb-veş seyyâl olup bil ki zamân elden gider

Muttasıl devrân eden rûz u şebân elden gider

 

Şol zeminde arz-ı endâm eyleme tâvus gibi

Şemse bir pervâne ol ki âsmân elden gider

 

Mâl ü mülküm var deyû beyhûde mağrûr olma hiç

Mâlikü'l-mülk ol deyince hânmân elden gider

 

Remy eden kendin değil Râmî-i Mutlak Hakk'ı bil

Bir gün el lerzân olur tîr u kemân elden gider

 

Şol serâb-ı zevk-i dehrin âline aldanma sen

Çün mürâîdir bu dünyâ şâdmân elden gider

 

Sûr-ı nevbetzen velev ki çaldı duymazsın bile

Hâb-ı gafletten uyanmazsan cinân elden gider

 

Alma Beyzâdem sakın hiç gâfilâne bir nefes

Verdiğin tek bir nefesten mürg-i cân elden gider

İletişime geç: dergi@seferidergisi.com

seferidergisi@gmail.com

Bizi TakipEdin

Tasarım  I  Adnan Tanır